GURU MATA PELAJARAN:

PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DAN BUDI PEKERTI

N a m a                         : Tuti Elpiani, S.Pd

NIK                               : 010916114

Tempat/tgl. Lahir           : Bahapel, 24 Maret 1978

Alamat                          : Jln.Perum Suka Maju Indah Blok S No.14

Pendidikan Terakhir      : S1. Pendidikan Agama Islam

Masa Kerja                    : 05 thn 06 bln

Bertugas sebagai          : Guru Bid.Studi Pendd.Agama Islam dan Budi Pekerti