GURU MATA PELAJARAN:

KEPALA SEKOLAH / GURU MATA PELAJARAN BAHASA INGGRIS

N a m a                                     : Suwito, S.Pd., M.Hum.

NIP                                            : 19640929 198803 1 007

Tempat/ Tgl. Lahir                     : Rabuhit, 29 September1964

Alamat                                      : Jln.Setia Kawan No.30 Sunggal Kanan, Sunggal, Deli Serdang

Pendidikan Terakhir                 : S2. Prodi. LTBI (Linguistik Terapan Bhs.Inggris)

Masa Kerja                               : 32 Thn, 05 Bln

Bertugas sebagai                     : Kepala Sekolah / BAHASA INGGRIS