GURU MATA PELAJARAN:

PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA

N a m a                                    : Siti Husni, S.Pd.

NIK                                           : 020209085

Tempat/tgl. Lahir                      : 28 April 1977

Alamat                                     : Jln.Bersama Gg.Jawa No.150 Medan

Pendidikan Terakhir                : S1. Pendidikan Bahasa Indonesia

Masa Kerja                             : 13 thn 01 bln

Bertugas sebagai                   : Guru Bid.Studi Bahasa Indonesia